LỚP LÀM MÓNG

( 600 giờ)

(A) Thủ Tục (320 giờ)

Basic manicure and pedicure, oil manicure, removal of stains, repair work, hand and arm massage, buffing, application of polish.

Application of artificial nails, application of cosmetic fingernails, preparation to build new nail, and application of nail extensions, sculptured nails , tips , wraps , fiberglass/gels and odorless products.

(B) Vi khuẩn, Vệ sinh và An toàn (100 giờ)

Definitions, importance, rules, laws, methods, safety measures, hazardous chemicals and ventilation odor in salons.

(C) Thực Hành Chuyên Nghiệp (80 giờ)

Manicuring as a profession, vocabulary, ethics, salon procedures, hygiene and grooming, professional attitude, salesmanship and public relations.

(D) Cánh Tay và Bàn tay (70 giờ)

Major bones and functions, major muscles and functions, major nerves and functions, skin structure, functions, appendages, conditions and lesions, nail structure, composition, growth, regeneration, irregularities, and diseases.

(E) Định Hướng, Quy tắc, Pháp luật và Chuẩn Bị (15 giờ)

More details will be given in the beginning of the course

(F) Thiết Bị, Dụng cụ và Đồ Dùng (15 giờ)

Details will be given during the course.

Đó là tầm nhìn của chúng tôi để được các nhà giáo dục đằng sau thành tích cá nhân của bạn và cảm hứng để giúp bạn đạt được mục tiêu của bạn về một sự nghiệp thành công. Hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay và kiểm tra trong khuôn viên của chúng tôi.

Liên hệ

1006 E. Yager ln. # 110
Austin, TX. 78753

(512) 491-7127

(512) 491-7121

Bản đồ